Studije upravljanja rizicima od elementarnih i drugih nepogoda – program

 

RbTPPREDMETSem.Fond časovaESPBNačin polaganja
ukupnonedeljno
1.O

Sistem prevencije i smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda

I753+27P + U
2.OMetodologija procene rizika i izrada planova zaštite i spasavanja od elementarnih i drugih nepogodaI753+27P + U
3.OPolitika kriznog menadžmenta i krizna komunikacijaI753+26P + U
4.OGeografsko-informacioni sistem i upravljanje rizikomI753+26P + U
5.OUpravljanje sistemom obnove i pomoćiII753+26P + U
6.IIzborna grupa 1
006/1, 006/2,006/3
II2259+63×5=15P + U
7.IIzborna grupa 2
007/1 007/2007/3
II2259+63×5=15P + U
8.OStručna praksaII3P + U
9.OZavršni – master radII10P + U
UKUPNO:6001660
IZBORNA GRUPA 1:
PREVENCIJA RIZIKA
1.IMonitoring, modelovanje i prikazivanje rizikaII753+25P + U
2.IPrevencija rizika u oblasti zaštite kritične infrastruktureII753+25P + U
3.IMere zaštite i spasavanja od elementarnih nepogodaII753+25P + U
IZBORNA GRUPA 2:
KRIZNI MENADŽMENT U OBLASTI
ELEMENATARNIH I DRUGIH NEPOGODA
1.IRukovođenje aktivnostima zaštite i spasavanja u uslovima elementarnih nepogodaII753+25P + U
2.IInformacione tehnologije i upravljanje vanrednim situacijamaII753+25P + U
3.IUpravljanje vanrednim situacijama u lokalnoj samoupraviII753+25P + U