Master akademske studije

Pravo upisa na diplomske akademske studije imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB.

Kandidati koji su završili Fakultet bezbednosti i njemu srodne fakultete i imaju prosečnu ocenu najmanje 8 (osam) mogu se direktno upisati na diplomske akademske studije – master. Prednost imaju studenti koji su završili Fakultet bezbednosti.
Srodni Fakulteti su svi fakulteti iz grupacije društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu (Ekonomski, Pravni, Fakultet političkih nauka, Učiteljski, Filozofski, Filološki i Pravoslavni-bogoslovski fakultet), kao i visokoškolske institucije: Kriminalističko-policijska akdemija i Vojna akademija.

Studijski program diplomskih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta, sa okvirnim sadržajem čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome na nivou diplomskih  akademskih studija drugog stepena – master.

Master studije imaju za cilj da osposobe studente za samostalan istraživački rad, kao i učešće u timskim naučno-istraživačkim projektima iz naučnih oblasti koje se izučavaju na fakultetu. Tokom diplomskih akademskih studija menadžmenta bezbednosti – master razvijaju se opšta i specifična znanja, sposobnosti i veštine potrebne za samostalno obavljanje poslova menadžera bezbednosti u oblasti nauka bezbednosti, odbrane, ljudskih i socijalnih resursa, civilne zaštite i zaštite životne sredine. Ove studije su multidisciplinarnog karaktera i obuhvataju ekonomske, političke, pravne, etičke, informatičke, ekološke, humanitarne, kao i druge aspekte proučavanja fenomena bezbednosti.

Studijskim programom su predviđene sledeće aktivnosti:

  •  četiri obavezna predmeta
  •  dva izborna predmeta i
  •  adekvatan obim časova studijskog istraživačkog rada.

Nakon uspešno položenih ispita, studenti pišu i brane diplomski-master rad.