Kratak program studija

OBUKA MENADŽERA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zvanje: Menadžer zaštite podataka o ličnosti

Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu je, na sednici Nastavno-naučnog veća od 08. 07. 2019. godine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, broj  88/17, 27/18, 73/18, 67/19) i Pravilnikom o  organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija (Službeni glasnik RS, broj 32/19), doneo odluku o pokretanju kratkog programa studija pod nazivom „Obuka menadžera za zaštitu podataka o ličnosti“. Usvajanjem ovog programa Fakultet želi da odlučno doprinese procesu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica zaduženih za zaštitu podataka, u skladu sa članom 56 stav 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS, broj 87/18).

Ovo je jedan od prvih kratkih programa studija u Srbiji i jedinstven je obrazovni program za stručno osposobljavanje i usavršavanje lica za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer). S obzirom da ovaj kratki program studija školuje kadrove za konkretno radno mesto/zanimanje,  on ima potencijal da reši akutne probleme u Republici Srbiji u pogledu nedostatka obrazovanih radnika za pojedina radna mesta i omogući stvaranje novih radnih mesta za obrazovane osobe.

Cilj ovog programa je da u kratkom vremenskom periodu omogući efektno i efikasno obrazovanje i obuku stručnjaka za konkretan posao na osnovu iskazane potrebe tržišta. Program je osmišljen tako da polaznicima pruži praktična znanja i veštine neophodne za izvršavanje zakonskih obaveza i primenu principa i tehnika domaćih i međunarodnih standarda, kao i najboljih poslovnih praksi i time omogući njihovo kompletno stručno osposobljavanje i neposredno ukuljčivanje u radni proces sa punim kvalifikacijama za obavljanje složenih poslova lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Polaznici programa će biti osposobljeni za implementaciju relevantnih pravnih normi, primenu novih tehnologija, organizaciju i koordinaciju procesa i kvalitetnu saraddnju i komunikaciju sa nadležnim službama. Plan realizacije studija podrazumeva da veliki deo nastavnog procesa bude izveden kroz stručnu praksu u najrelevantnijoj domaćoj instituciji – Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kratki program studija mogu da upišu lica sa stečenim najmanje srednjim obrazovanjem, u skladu sa Pravilnikom o  organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija. Ovaj program, po vrsti, nivou i obimu znanja i veština za koje obučava polaznike odgovara visokom obrazovanju, shodno Pravilniku.

Raspisivanje konkursa za kratki program studija „Obuka menadžera za zaštitu podataka o ličnosti“ se očekuje do kraja 2019. godine.

PROGRAM STUDIJA

R.br

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Tip predmeta

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON*

SIR**

1.

Ljudska prava i zaštita privatnosti

1

Obavezni

Stručni

2

1

1

0

0

5

2.

Zakonska regulativa zaštite podataka o ličnosti

1

Obavezni

Stručno-aplikativni

2

1

1

0

0

5

3.

Bezbednosni menadžment u zaštiti podataka o ličnosti

1

Obavezni

Stručni

2

1

1

0

0

5

4.

Informacione tehnologije i zaštita podataka o ličnosti

1

Obavezni

Stručno-aplikativni

2

1

1

0

0

5

Ukupno 1. semestar:

0

20

5.

Stručna praksa

2

Obavezni

Stručno- aplikativni

10

0

10

Ukupno 2. semestar:

0

10

Ukupno 1. i 2. semestar:

312

0

30

*DON  – Drugi oblici nastave
**SIR – Studijsko istraživački rad

Ukupno trajanje programa iznosi 6 meseci. Nastava se održava u dva semestra (zimskom i letnjem). Nastava u zimskom semestru počinje u novembru, završava se u januaru  i obuhvata 12 radnih nedelja. Nastava u letnjem semestru počinje u februaru i završava se u aprilu, obuhvatajući 12 radnih nedelja. Ukupan broj ESP bodova koje kratki program studija nosi iznosi 30, a ukupan broj časova nasatave, uključujući oba semestra, je 312 (predmeti u prvom semestru: 12 nedelja po 4 časa aktivne nastave po predmetu; stručna praksa u drugom semestru: 12 nedelja po 10 časova aktivne nastave).

Za sve dodatne informacije o Obuci menadžera za zaštitu podataka o ličnosti obratite se na sledeće adrese: