Studije nauka bezbednosti – program

Rb TP PREDMET Sem. Fond časova ESPB
ukupno nedeljno
1. O Studije modernosti – bezbednosni aspekti I 45 3 5
2. O Savremeno izučavanje bezbednosti sa teorijom sistema bezbednosti I 45 3 4
3. I Izborni modul – Bezbednost I 60 4 8
4. I Studijsko istraživački rad I 150 10 13
5. I Izborni modul – Obrana
II 60 4 8
6. I Izborni modul – Menadžment ljudskih i socijalnih resursa
II 60 4 8
7. I Izborni modul – Civilna zaštita i zaštita životne sredine
II 60 4 8
8. O Studijsko istraživački rad II 120 8 6
    UKUPNO:   600 40 60

II GODINA

1. O Metodologija istraživanja pojava bezbednosti III 60 4 6
2. I Studijsko istraživački rad III 240 16 24
3. O Specijalni izborni kurs III 75 5 6
4. O Izrada i odbrana projekta doktorske teme IV 225 15 24
    UKUPNO:   600 40 60

III GODINA

1. O Studijsko istraživački rad i izrada doktorske dicertacije V i VI 600 40 60
    UKUPNO:   600 40 60

UKUPNO:

  1800 120 180

IZBORNI PREDMETI MODULA

1. I Studije politike bezbednosti i bezbednosne strategije I 60 4 8
2. I Komunikacijski aspekti bezbednosti I 60 4 8
3. I Savremeni sistemi kolektivne odbrane II 60 4 8
4. I Geopolitički aspekti nacionalne odbrane II 60 4 8
5. I Organizaciono ponašanje u bezbednosti II 60 4 8
6. I Upravljanje obrazovanjem u oblasti bezbednosti II 60 4 8
7. I Upravljanje rizicima i krizama u životnoj sredini II 60 4 8
8. I Razvoj, konflikt i životna sredina II 60 4 8