Studije

Na Fakultetu bezbednosti se, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta i drugim opštim aktima, izvodi program sledećih studija:

  1. Osnovnih akademskih – studije prvog stepena,

  2. Master akademskih – studije drugog stepena,

  3. Doktorskih – studije trećeg stepena,

  4. Specijalističkih strukovnih – studije drugog stepena,

  5. Kratak program studija

Studije se izvode prema planu izvođenja nastave koji usvaja Nastavno-naučno veće Fakulteta. Plan izvođenja nastave se objavljuje pre početka nastave u semestru i dostupan je javnosti na internet prezentaciji Fakulteta.

Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, odnosno studijskih područja, sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg nivoa i vrste studija. Studijski program predlaže Nastavno-naučno veće Fakulteta, a donosi ga Senat Univerziteta.

Fakultet organizuje i izvodi osnovne studije u toku školske godine koja počinje 1. oktobra, a završava se 30. septembra naredne godine. Program diplomskih (master), specijalističkih i doktorskih studija ostvaruje se u toku školske godine koja počinje 1. novembra, a završava se 31. oktobra naredne godine.

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine.