Nastavno-naučno veće


Nastavno-naučno veće je najviši stručni organ Fakulteta i čine ga svi nastavnici i asistenti, koji su u radnom odnosu sa najmanje 70% radnog vremena na Fakultetu.

Dekan je predsednik Nastavno-naučnog veća Fakulteta po funkciji.Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje  kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, u radu Nastavno-naučnog veća učestvuje 20% predstavnika studenata, koje bira Studentski parlament Fakulteta, uključujući predstavnike saradnika u nastavi.

Nastavno-naučno veće obavlja sledeće poslove:

 • utvrđuje predlog Statuta;
 • predlaže Univerzitetu studijske programe, koji se ostvaruju na Fakultetu;
 • raspravlja, odnosno odlučuje o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformi studijskih programa, analizi efikasnosti studiranja i utvrđivanja broja ESPB bodova;
 • predlaže Univerzitetu uže naučne oblasti;
 • predlaže Univerzitetu matičnost Fakulteta;
 • bira predstavnike Fakulteta u organe Univerziteta;
 • bira članove Saveta Fakulteta iz reda zaposlenih u nastavi;
 • definiše tela i postupke vezane za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada;
 • utvrđuje bliže uslove i način ostvarivanja studijskog programa na daljinu koji se izvodi na Fakultetu.
 • propisuje način i postupak samovrednovanja;
 • predlaže Univerzitetu politiku upisa studenata;
 • utvrđuje programe stalnog usavršavanja;
 • predlaže osnivanje pravnog lica, odnosno ogranka čijim delatnostima se povezuju visoko obrazovanje, nauka i praksa, poput centra za transfer tehnologije, inovacionog centra, poslovno-tehnološkog parka i drugih organizacionih jedinica, u skladu sa zakonom, uz saglasnost Senata Univerziteta;
 • donosi opšti akt kojim se uređuju uslovi i način ugovaranja naučnoistraživačkih projekata, ekspertiza i slično;
 • predlaže planiranje politike zapošljavanje i angažovanja nastavnika i saradnika;
 • utvrđuje predlog kandidata za dekana;
 • razmatra i priprema predloge o pitanjima o kojima odlučuje Savet Fakulteta;
 • odlučuje o žalbama studenata u slučajevima ostvarivanja prava iz člana 86. stav 2. tačka 1–3. Zakona o visokom obrazovanju;
 • usvaja plan izvođenja nastave za studije koje se izvode na Fakultetu
 • predlaže bliže uslove koji se utvrđuju opštim aktom Univerziteta o uslovima za izbor u zvanje saradnika;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Univerziteta, Statutom i opštim aktima Fakulteta.