Dekan i prodekani

Dekan kao organ poslovođenja rukovodi radom i predstavlja Fakultet u skladu sa svojim ovlašćenjima:

 • organizuje, usklađuje i rukovodi radom Fakulteta;
 • predstavlja i zastupa Fakultet;
 • predlaže poslovnu politiku i mere za njeno sprovođenje;
 • sprovodi odluke Saveta Fakulteta;
 • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Fakulteta;
 • imenuje članove komisije i drugih pomoćnih tela za razradu i rešavanje određenih pitanja iz svog delokruga;
 • zajedno sa rektorom Univerziteta potpisuje diplome o završenim osnovnim, diplomskim (master), specijalističkim i doktorskim studijama na Fakultetu.
 • stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Fakulteta;
 • zaključuje ugovore u ime Fakulteta;
 • saziva sednice Nastavno-naučnog veća i Izbornog veća, rukovodi radom tih sednica i stara se o izvršavanju njihovih odluka;
 • zaključuje pojedinačni kolektivni ugovor u skladu sa zakonom;
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i opštim aktom.

Dekanu u radu pomažu prodekani i sekretar fakulteta u oblastima za koje su zaduženi i obavljaju druge poslove za koje ih ovlasti dekan i čine Upravu fakulteta.