Uprava

Organ upravljanja na Fakultetu bezbednosti je Savet Fakulteta.

Organ poslovođenja Fakulteta je dekan.

Stručni organi Fakulteta su Nastavno-naučno veće i Izborno veće.