Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove

U okviru Odeljenja za pravne, kadrovske i administrativne poslove obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi: izrada opštih i pojedinačnih akata i praćenje stanja u oblasti radnih odnosa; izrada kadrovskih evidencija; obrada materijala i izrada akata sa sednica organa upravljanja i ostalih stručnih organa i komisija; poslovi organizovanja i realizacije postupaka javnih nabavki u skladu sa zakonom; poslovi bezbednosti i zdravlja na radu; poslovi upravljanja kvalitetom u skladu sa usvojenim akreditacionim standardima; poslovi prijema i ekspedicije pošte i poslove arhiviranja; poslovi održavanja računarsko komunikacione tehnologije i odgovarajućeg softvera i internet servisa Fakulteta.