Михајло Копања

Михајло Копања (Зрењанин, 1993)
Сарадник у настави на предмету Основи геополитике
kopanja.fb@gmail.com

Образовање:

Основну и средњу економску школу завршио је у Зрењанину. Дипломирао је на Факултету безбедности универзитета у Београду 2016. године. Мастер студије геополитике завршио је summa cum laude на Факултету друштвених наука Карловог универзитета (Праг, Чешка Република) на тему “Conceptualizing Location: One Term, Many Meaning, a Lot of Problems” 2018. године. Од 2018. године је студент докторских академских студија уписује на Факултету безбедности са усмерењем на ужу научну област стратешких студија и геополитике.

Говори енглески и чешки језик и служи се француским језиком

Радно искуство:

У периоду од 2018. до 2020 године је био ангажован као демонстратор у настави на Факултету Безбедности. У периоду од априла 2019. године до децембра 2020. Године је био ангажован као истраживач-приправник у Центру за суседство и Средоземље Института за међународну политику и привреду из Београда.

Учешће на пројектима:

  • „Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћивање положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 179029), у реализацији Института за међународну политику и привреду у периоду од 2011. до 2019;
  • „Србија и изазови у међународним односима 2020. године“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а реализује Институт за међународну политику и привреду током 2020. године.

Области интересовања и важнији радови:

  • Kopanja, Mihajlo. (2019). Curious Case of Northeast Asia: External Balancing meets Strategic Culture. The Review of International Affairs, LXX(1176), pp. 76-83.
  • Копања, Михајло (2019). Језик као препрека тактичкој ефективности аустроугарске војске у Првом светском рату. Годишњак Факултета безбедности, 19(1), стр. 195-214.
  • Копања, Михајло. (2020). „Геополитичка мисао Сола Бернарда Коена: између превазиђености и недовољне искоришћености“. Међународни проблеми, LXXIII(1), стр. 61-100.
  • Kopanja, Mihajlo and Stekić, Nenad. (2020). The World ’Shattering’: Patterns of Restructuring of the World Geopolitical System. In: A. Jović-Lazić and A. Troude (eds.). Security Challenges and the Place of the Balkans and Serbia in a Changing World (pp. 55-72). Belgrade: Insitute of International Politics and Economics and Faculty of Security Studies
  • Копања, Михајло. (2020). Упоредни приказ мастер програма из области наука безбедности. У: В.Н. Цветковић (ур.). Науке безбедности: врсте и облици (стр. 191-206). Београд: Факултет безбедности.
  • Копања, Михајло. (2020). „Француска (гео)стратегија за Западни Балкан: трасиран пут или пут у настајању?“, Међународна политика, LXXI(1179-1180).

 Учешће на конференцијама:

  • Излагање: “Conceptualizing Location – One Term, Many Meanings, a lot of Problems” презентован на Светском конгресу политиколога, организованог од стране Међународне асоцијације политичких наука (International Political Science Association), одржаног у Бризбејну, Аустралија, 21-25, јула 2018.
  • Излагање: „False hopes of European Union as the Mitigator of Border Disputes: Secessionism, Irredentism and Border disputed in the Western Balkans“, Међународна радионица о геополитици организованог од стране Истраживачког комитета 41 о геополитици (Research Committee 41 on Geopolitics), Међународне асоцијације политичких наука (International Political Science Association), одржанa у Остину, Тексас, Сједињене Америчке Државе, 8-9 април, 2019.