Јована Бановић

Јована Бановић (Пљевља, Црна Гора, 1991)
Сарадник у настави за ужу научну област Правне науке – предмет Кривично право и
предмети Катедре студија криминалитета
jovanabanovicc@gmail.com

Школовање

Основну школу и гимназију завршила је у Пљевљима, Црна Гора. Дипломирала је 2014. године на Правном факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,80. Мастер рад на тему „Дело малог значаја и опортунитет кривичног гоњења” одбранила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2015. године (кривичноправни модул и кривичноправни под-модул). На истом факултету похађа докторске студије – кривичноправна научна област (модул кривичноправне науке). Правосудни испит положила је 2019. године.

Запослење

Радила је као приправник од 2015. године у Вишем јавном тужилаштву у Београду, а од 2016. године у канцеларији јавног бележника, где је од 2018. године била и овлашћено лице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма у вези са пословима јавног бележника. Током 2017. и 2018. године је као демонстратор руководила вежбама из Кривичног права на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 2018. године била је запослена на Правном факултету Универзитета у Београду у звању истраживач-приправник на пројекту „Казнена реакција у Србији”. Од 2017. године је члан редакције Часописа за кривичне науке – Crimen. На Факултету безбедности Универзитета у Београду ангажована је 2019. године као демонстратор на Катедри студија криминалитета, а затим од 2021. године и запослена на истом факултету као сарадник у настави. Секретар је Катедре студија криминалитета Факултета безбедности.

Област интересовања и важнији радови

Бави се научним истраживањима из области кривичног права.

  • Teorijski i praktični aspekti krivičnopravnog regulisanja opojnih droga, Časopis za krivične nauke Crimen, 2, 2016, pp. 156-177.
  • Ultima ratio karakter krivičnog prava u svetlu krivičnog dela Građenje bez građevinske dozvole (čl. 219a KZ), Časopis za krivične nauke Crimen, 2, 2019, pp. 69-86.
  • Javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela (čl. 391a KZ) – između slobode pojedinca i bezbednog društva, Kaznena reakcija u Srbiji, 2019, pp. 349-364
  • Jedan osvrt na novele Krivičnog zakonika (2019) – uslovna osuda i (višestruki) povrat, Kaznena reakcija u Srbiji, 2020, pp. 329-345.