Dr Aleksandra Ilić

 dr Aleksandra Ilić (Beograd, 1981)
docent na Kriminologiji, Viktimologiji i penologiji i Terorizmu i organizovanom kriminalu

aleksandra.ilic@fb.bg.ac.rs

Školovanje

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu septembra 2004. godine sa opštom prosečnom ocenom 9,58. Na istom fakultetu u julu 2017. godine odbranila je sa odlikom doktorsku disertaciju na temu: Mediji i kriminalitet – kriminološki aspekti.

Zaposlenje

Zaposlena je na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu od januara 2005. godine. Izabrana je u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Kriminologija decembra 2004. godine. Oktobra 2010. godine izabrana je prvi put za asistenta za isti predmet, a u decembru 2015. godine ponovo je izabrana u isto zvanje.  U zvanje docenta za predmet Kriminologija izabrana je u februaru 2018. godine. Od oktobra 2018. godine obavlja dužnost prodekana za finansije.

Naučni i istraživački projekti

 • Međunarodni naučnoistraživački projekat „Potreba promene nacionalnog krivičnog prava u svetlu prilagođavanja evropskom pravu (nadnacionalnom, međunarodnom, regionalnom i stranim nacionalnim pravima)“ u okviru naučnotehnološke bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za 2010-2011.
 • Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja vaspitno-obrazovnog sistema u Republici Srbiji (osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva) (br. 47017), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2018)
 • ERASMUS Project: Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety & Security (by means of strategic partnership with the EU) / IMPRESS WP2 – Model for Improving the Educational Capacity in the Area of ’’Sector Skill Alliance’’for Safety & Security

Profesionalni angažmani

 • Član uprave Sekcije za Kriminologiju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu.
 • Sekretar Revije za kriminologiju i krivično pravo tokom 2011. i 2012. godine
 • Član Američkog udruženja za kriminologiju
 • Član redakcije časopisa European Journal of Human Security
 • Član organizacionog odbora Prve naučne konferencije: „Urbana bezbednost i urbani razvoj“ održane na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u junu 2017. godine.
 • Član organizacionog i naučnog odbora 4. Međunarodne akademske konferencije o ljudskoj bezbednosti „Ljudska bezbednost i nove tehnologije“.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Autor je većeg broja naučnih radova iz oblasti kriminologije, penologije, viktimologije, materijalnog i procesnog krivičnog prava. Učestvovala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim naučnim konferencijama (18. Svetski kongres iz kriminologije –  Nju Delhi (Indija), 2016; 74. godišnji kongres Američkog udruženja za kriminologiju – Atlanta (SAD), 2018)

 • Zloupotreba opojnih droga – inkriminacija versus viktimizacija u Damjan Korošec i Ivana Simović-Hiber (ur.), Evropski standardi i nacionalna krivična zakonodavstva, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, 2011, str. I/133-I/154;
 • Uticaj morala na krivično pravo, Kultura polisa – posebno izdanje, br. 1, 2015, str. 235-242;
 • Značaj diskursa u razumevanju moralne panike, Srpska politička misao, Vol. 48/2, 2015, str. 115-130;
 • Posledice prenaseljenosti zatvorskih ustanova, Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Beograd, 2016, str. 287-299;
 • Media and Restorative Justice, in Strémy T. (ed.), Restoratívna justícia a system alternatívnych trestov, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Leges, Praha, 2017, pp. 64-76
 • Media Reporting on Refugees and Related Public Opinion in Serbia, in Kury H. and Redo S. (eds.), Refugees and Migrants in Law and Policy – Challenges and Opportunities for Global Civic Education, Springer, 2018, pp. 137-161