Др Александра Илић

 др Александра Илић (Београд, 1981)
доцент на Криминологији, Виктимологији и пенологији и Тероризму и организованом криминалу

aleksandra.ilic@fb.bg.ac.rs

Школовање

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду септембра 2004. године са општом просечном оценом 9,58. На истом факултету у јулу 2017. године одбранила је са одликом докторску дисертацију на тему: Медији и криминалитет – криминолошки аспекти.

Запослење

Запослена је на Факултету безбедности Универзитета у Београду од јануара 2005. године. Изабрана је у звање асистента-приправника за предмет Криминологија децембра 2004. године. Октобра 2010. године изабрана је први пут за асистента за исти предмет, а у децембру 2015. године поново је изабрана у исто звање.  У звање доцента за предмет Криминологија изабрана је у фебруару 2018. године. Од октобра 2018. године обавља дужност продекана за финансије.

Научни и истраживачки пројекти

 • Међународни научноистраживачки пројекат „Потреба промене националног кривичног права у светлу прилагођавања европском праву (наднационалном, међународном, регионалном и страним националним правима)“ у оквиру научнотехнолошке билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за 2010-2011.
 • Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства) (бр. 47017), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2018)
 • ERASMUS Project: Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety & Security (by means of strategic partnership with the EU) / IMPRESS WP2 – Model for Improving the Educational Capacity in the Area of ’’Sector Skill Alliance’’for Safety & Security

Професионални ангажмани

 • Члан управе Секције за Криминологију Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу.
 • Секретар Ревије за криминологију и кривично право током 2011. и 2012. године
 • Члан Америчког удружења за криминологију
 • Члан редакције часописа European Journal of Human Security
 • Члан организационог одбора Прве научне конференције: „Урбана безбедност и урбани развој“ одржане на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у јуну 2017. године.
 • Члан организационог и научног одбора 4. Међународне академске конференције о људској безбедности „Људска безбедност и нове технологије“.

Област интересовања и важнији радови

Аутор је већег броја научних радова из области криминологије, пенологије, виктимологије, материјалног и процесног кривичног права. Учествовала је на многим националним и међународним научним конференцијама (18. Светски конгрес из криминологије –  Њу Делхи (Индија), 2016; 74. годишњи конгрес Америчког удружења за криминологију – Атланта (САД), 2018)

 • Злоупотреба опојних дрога – инкриминација versus виктимизација у Дамјан Корошец и Ивана Симовић-Хибер (ур.), Европски стандарди и национална кривична законодавства, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2011, стр. I/133-I/154;
 • Утицај морала на кривично право, Култура полиса – посебно издање, бр. 1, 2015, стр. 235-242;
 • Значај дискурса у разумевању моралне панике, Српска политичка мисао, Vol. 48/2, 2015, стр. 115-130;
 • Последице пренасељености затворских установа, Годишњак Факултета безбедности, Београд, 2016, стр. 287-299;
 • Media and Restorative Justice, in Strémy T. (ed.), Restoratívna justícia a system alternatívnych trestov, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Leges, Praha, 2017, pp. 64-76
 • Media Reporting on Refugees and Related Public Opinion in Serbia, in Kury H. and Redo S. (eds.), Refugees and Migrants in Law and Policy – Challenges and Opportunities for Global Civic Education, Springer, 2018, pp. 137-161