Kako do…

PROCEDURA ZA REŠAVANJE ZAHTEVA STUDENATA

Procedura za rešavanje zahteva studenata koji nisu zadovoljni odgovorom, tumačenjem, rešenjem koje su dobili od službe na fakultetu i koji zbog toga žele da se obrate Univerzitetu.

Procedura predviđa da se studenti, ukoliko nisu zadovoljni odgovorom na zahtev koji su dobili od fakulteta, mogu obratiti Univerzitetu. Svoj zahtev  podnose studentskoj službi fakulteta.

Studentska služba prosleđuje taj zahtev Univerzitetu i studentu (cc). Uz zahtev studenta za obraćanje Univerzitetu, studentska služba prosleđuje i prethodni odgovor fakulteta zbog koga se student obraća Univerzitetu.

Odgovor koji pripremi stručna služba u Rektoratu prosleđuje se fakultetu i studentu.

 

Prijava ispita na osnovnim akademskim studijama

Prijavu ispita studenti osnovnih akademskih studija vrše putem svog eStudent naloga (za detalje korišćenja servisa pogledati Uputstvo za korišćenje eStudent servisa)  u periodu koji je predviđen za prijavu ispita (detalji na linku – RASPORED ISPITNIH ROKOVA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI).

Tarife za prijavu ispita:

 • Studenti I, II, III i IV godine i apsolventi 1. put
  Student ima pravo na dve besplatne prijave po ispitu.
  Cena treće prijave je 800 dinara, a četvrte i narednih 1660 dinara.
 • Apsolventi 2, 3. i naredni put
  Cena prijave ispita je 1780 dinara.

Student koji je iskoristio besplatne prijave uplaćuje sredstva na svoj račun (primer naloga za uplatu nalazi se u Vašem eStudent nalogu u kategoriji Školarine i obaveze). Uplata se može izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti.

Uplata ne podrazumeva automatsku prijavu ispita i mora biti blagovremeno izvršena, da bi novac bio prebačen na račun studenta. Ukoliko je uplata izvršena blagovremeno (najkasnije prethodnog dana do 12 časova pre poslednjeg dana prijave) a nije evidentirana na računu studenta do 9 časova poslednjeg dana koji je predviđen za redovnu prijavu ispita, zbog tehničke greške (pogrešno unet lični broj ili ako nije unet model 97…) ili greške u elektonskom sistemu fakulteta, student reguliše prijavu ispita na Fakultetu u kancelariji  broj 10 od 11 do 13 časova ili putem mejla  na adresu samojlovskig@fb.bg.ac.rs

Ukoliko student šalje prijavu preko mejla, neophodno je da pošalje sliku uplatnice, broj indeksa i da napiše koje ispite želi da prijavi.

Studenti koji ne izvrše balgovremenu uplatu, u skladu sa Uputstvom o elektronskoj prijavi ispita, ispite mogu prijaviti po proceduri i ceni naknadne prijave ispita.

Ukoliko ispit prijavljujete preko mejla navedite: ime i prezime, broj indeksa, ispite koje želite da prijavite i dokaz o uplati (fotografiju naloga za uplatu). Mejl mora biti poslat u toku poslednjeg dana koji je predviđen za prijavu ispita do 11 časova da bi prijava bila prihvaćena.

Naknadna prijava

Nakon isteka roka za prijavu ispita ili ukoliko nije imao sredstva na računu zbog neblagovremene uplate, student može naknadno da prijavi ispite. Ispit se naknadno može prijaviti lično, najkasnije 3 dana pre održavanja ispita, upućivanjem molbe Studentskoj službi u kancelariji  br. 10 (naknadnu prijavu nije moguće izvršiti preko studentskog portala).

Prilikom uplate za naknadnu prijavu ispita student na uplatnici u pozivu na broj unosi broj 600 a ne svoj lični broj i ne unosi model 97. Uplata se vrši tek nakon odobravanja nakandne prijave ispita od strane Studentske službe.

Tarife za naknadnu prijavu ispita:

 • Studenti I, II, III i IV godine i apsolventi 1. put
  Cena naknadne prijave za 1, 2 i 3. prijavu je 1.660 dinara, a za 4. i naredne 2.520 dinara.
 • Apsolventi 2, 3. i naredni put
  Cena naknadne prijave je 2640 dinara.

Odlaganje ispita

Studenti koji su u ispitnom roku redovno prijavili ispit, ali žele da polažu ispit u drugom terminu predviđenom za taj ispit mogu uputiti molbu Studentskoj službi lično u kancelariji br. 10 ili 11 najkasnije 3 dana pre zakazanog termina ispita.

Naknada za odlaganje ispita iznosi 1.150 dinara. Uplata se vrši tek nakon odobravanja odlaganja ispita od strane Studentske službe.

Nalog za uplatu se popunjava na sledeći način: u polje svrha uplate student upisuje odlaganje ispita, a  u polje poziv na broj upisuje 600.

Uverenje o studiranju (potvrda)

Ovo je obrazac kojim se dokazuje da je neko student i pomoću kojeg se ostvaruju svoja prava na porodičnu penziju, zdravstveno osiguranje, povlašćenu vožnju, dečiji dodatak, i sl.

Ovaj obrazac štampa Službeni glasnik i može se kupiti u knjižarama. U Studentskoj službi možete overiti uverenje o studiranju ukoliko donesete čitko popunjeno (link za download dat u nastavku) i uz overen indeks.

Uverenje o položenim ispitima

Sadrži osim predmeta, ocena i proseka ocena, koje je student položio u toku studija i osnovne podatke o studentu (ime, prezime, ime jednog roditelja, datum i mesto rođenja, status studenta, godinu upisa na fakultet i koji put je upisan i na koju godinu studija).

Koristi se za:

 • konkurisanje za studentske kredite i stipendije koje dodeljuju opštine, firme, organizacije, udruženja i  dr.
 • studentske domove
 • studentske domove po ekonomskim cenama
 • viziranje
 • priznavanje ispita na drugim visokoškolskim ustanovama, i sl.

Potrebno je predati:

 • zahtev za izdavanje uverenja o položenim ispitima;
 • indeks;
 • uplata od 1.900,00 dinara na tekući-račun Fakulteta, poziv na broj 600 i svrha plaćanja: izdavanje uverenja o položenim ispitima (ne plaćaju samo studenti na budžetu koji konkurišu za domove, kredite i stipendije).

Uverenje se podiže lično, nakon nekoliko dana.

Revers dokumenata

Da bi student podigao na revers svedočanstva i diplomu srednje škole iz svog dosijea, pre svega mora imati regulisan status i izmirena sva dugovanja za tekući semestar školske godine.

U Studentskoj službi student potpisuje da je podigao dokumenta i predaje sledeće:

 •  overen indeks (koji ostaje u dosijeu dok student ne vrati dokumenta)
 •  uplatu na 1.000,00 dinara na tekući-račun fakulteta 840-1832666-90, poziv na broj 600; svrha uplate: podizanje dokumenata na revers.

Dokumenta se preuzimaju odmah, ali je potrebno vratiti ih Studentskoj službi, istog, ili eventualno narednog dana.

Ukoliko studentu nisu potrebni originali dokumenata, neoverene kopije može dobiti u Studentskoj službi, bez naknade.

Duplikat indeksa

Ukoliko ste indeks izgubili ili uništili, za dobijanje novog potrebno je predati:

Duplikat indeksa se podiže lično, nakon nekoliko dana.

Krediti i stipendije

Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija objavljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a otvoren je od 01. do 31. oktobra tekuće godine.

Pravo na studentski kredit imaju studenti visokoškolskih ustanova koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na studentsku stipendiju studenti visokoškolskih ustanova koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Kandidati podnose fakultetu prijavu sa konkursnom dokumentacijom koja se kupuje u vidu brošure u knjižari Prosvetni pregled, Dečanska 6, Beograd. Brošura sadrži i detaljno uputstvo za popunjavanje dokumentacije koju treba podneti.

Konačnu rang listu kandidata kojima je odobren kredit, odnosno stipendija, utvrđuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Mesečni iznos studentskih kredita i stipendija za tekuću školsku godinu iznosi 8.400 dinara i isplaćuje se u najviše 10 mesečnih rata.

Studenti, kojima je odobren studentski kredit ili stipendija u obavezi su da u UniCredit banci besplatno, otvore tekući račun uz ličnu kartu i indeks na uvid.

Studenti kojima je prvi put odobren studentski kredit, u obavezi su da dostave fakultetu menicu i izjavu žiranta, popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6.

Zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita (preuzeti sa sajta UniCredit banke) se dostavlja na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenički i studentski standard
Nemanjina 22-24
11000 Beograd

 Uz zahtev dostaviti i overenu fotokopiju Uverenja o diplomiranju.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Tim za studentske i učeničke kredite i stipendije:

 • lično u ulici Dr Milutina Ivkovića 2a u Beogradu, radnim danom u periodu od 10 do 14 sati;
 • telefonom 011/3691-057 i 011/3691-015;
 • i putem elektronske pošte studenti@unicreditgroup.rs

Smeštaj u studentskim domovima

Konkurs koji se realizuje od polovine septembra pa do kraja oktobra tekuće godine raspisuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Studentski centar „Beograd“.

Pravo na smeštaj imaju studenti koji se finansiraju iz budžeta, upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, koji su državljani Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu fakulteta. Za studente drugog i trećeg stepena studija uslov je i da nisu u radnom odnosu.

Konkursna dokumentacija (originali ili overene fotokopije):

Studentska čip kartica

Svi studenti koji su upisali zimski semestar u tekućoj školskoj godini imaju pravo na studentsku čip karticu. Oni koji su smešteni u domovima koriste je za sva plaćanja, kao i za otvaranje i zatvaranje vrata soba i čitaonica, kao i za ishranu. Svi ostali koriste je za ishranu u studentskim restoranima, UNIQA osiguranje, ISIC, EYCA i mnoge druge popuste.

Za izradu studentske kartice potrebni su indeks i lična karta, kao i uplatu na blagajni jedne od tri kancelarije Službe za informacione tehnologije:

 • Direkcija USCB, ul. Svetozara Markovića 56, Beograd, tel. 011/36-37-299;
 • Studentski grad, II blok, G krilo, ul. Tošin Bunar 147, tel. 011/31-02-988;
 • Studentski dom „Karaburma“, ul. Mije Kovačevića 7/B, tel. 011/20-79-750.

Izrada kartice traje nekoliko minuta a može se izvaditi, produžiti ili zameniti tokom cele školske godine

Prijava diplomskog rada

Da bi student mogao da prijavi polaganje diplomskog ispita potrebno je da se uradi kompletna provera dosijea pa nakon položenog poslednjeg ispita student treba da podnese zahtev za izdavanje uverenja o položenim ispitima.

Za to je neophodno Studentskoj službi predati sledeće:

 • indeks (sa upisanom praksom i svim ispitima);
 • zahtev za izdavanje uverenja o položenim ispitima (dobija se u Studentskoj službi);
 • uplata na tekući-račun Fakulteta bezbednosti (br. 840-1832666-90; bez modela i sa pozivom na broj 600; svrha uplate: Uverenje o položenim ispitima) u iznosu od 1.900,00 dinara (važi samo za samofinansirajuće studente).

Izrada uverenja traje nedelju dana. Nakon toga je moguće prijaviti polaganje diplomskog ispita. Student može polagati diplomski ispit iz predmeta iz kojeg ima ocenu 7 (sedam) ili veću. Kada mentor odobri koričenje diplomskog rada student prijavljuje diplomski ispit u Studentskoj službi i potrebno je:

 • odobrenje teme potpisano od strane mentora i šefa katedre na kojoj je predmet iz kog se polaže diplomski ispit (obrazac se dobija u Studentskoj službi);
 • potvrda iz biblioteke da student ne duguje knjige;
 • jedan primerak diplomskog rada u elektronskoj formi (CD – Compact Disc), format PDF (predaje se u biblioteci; prilikom uzimanja potvrde da student ne duguje knjige dobija se i potvrda da je predat CD;  sadržaj CD-a mora biti istovetan štampanoj verziji, što znači da mora imati naslovnu stranu, sadržaj, razradu, zaključak, literaturu, priloge);
 • dva ukoričena primerka diplomskog rada na ćirilici (postoji određena forma za izgled korica koja se može pogledati u Studentskoj službi), treći primerak koji ne mora biti ukoričen student mora imati na odbrani diplomskog rada;
 • zahtev za polaganje diplomskog ispita (obrazac se dobija u Studentskoj službi);
 • uplata na tekući-račun Fakulteta (br. 840-1832666-90; bez modela i sa pozivom na broj 600; svrha uplate: Izrada diplome) u iznosu od 5.000,00 dinara za izradu diplome (uplaćuju svi studenti).

Diplomski se može braniti najranije nedelju dana nakon predaje zahteva. Termin odbrane diplomskog rada i člana komisije određuje mentor u dogovoru sa Studentskom službom. Student je dužan da se informiše u Studentskoj službi o terminu odbrane.

Odmah nakon odbrane student predaje u Studentskoj službi:

Uverenje o diplomiranju i dokumenta iz srednje škole student može podići samo lično u terminu koji dogovara sa svojim referentom. Ovo uverenje važi do dobijanja diplome i ne izdaje se duplikat ovog dokumenta.

Diplomu izrađuje Univerzitet, a informacije o preuzimanju diplome se mogu dobiti telefonom kod referenta Studentske službe. Diploma se može preuzeti samo lično uz ličnu kartu na uvid.

Propisana forma izgleda korica i druge potkorične strane diplomskog rada (prva je prazna) link. Diplomski rad mora biti na ćirilici.