Како до…

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА СТУДЕНАТА

Процедура за решавање захтева студената који нису задовољни одговором, тумачењем, решењем које су добили од службе на факултету и који због тога желе да се обрате Универзитету.

Процедура предвиђа да се студенти, уколико нису задовољни одговором на захтев који су добили од факултета, могу обратити Универзитету. Свој захтев  подносе студентској служби факултета.

Студентска служба прослеђује тај захтев Универзитету и студенту (cc). Уз захтев студента за обраћање Универзитету, студентска служба прослеђује и претходни одговор факултета због кога се студент обраћа Универзитету.

Одговор који припреми стручна служба у Ректорату прослеђује се факултету и студенту.

 

Пријава испита на основним академским студијама

Пријаву испита студенти основних академских студија врше путем свог еСтудент налога (за детаље коришћења сервиса погледати Упутство за коришћење еСтудент сервиса)  у периоду који је предвиђен за пријаву испита (детаљи на линку – РАСПОРЕД ИСПИТНИХ РОКОВА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ).

Тарифе за пријаву испита:

 • Студенти I, II, III i IV године и апсолвенти 1. пут
  Студент има право на две бесплатне пријаве по испиту.
  Цена треће пријаве је 800 динара, а четврте и наредних 1660 динара.
 • Апсолвенти 2, 3. и наредни пут
  Цена пријаве испита је 1780 динара.

Студент који је искористио бесплатне пријаве уплаћује средства на свој рачун (пример налога за уплату налази се у Вашем еСтудент налогу у категорији Школарине и обавезе). Уплата се може извршити у било којој банци или пошти.

Уплата не подразумева аутоматску пријаву испита и мора бити благовремено извршена, да би новац био пребачен на рачун студента. Уколико је уплата извршена благовремено (најкасније претходног дана до 12 часова пре последњег дана пријаве) а није евидентирана на рачуну студента до 9 часова последњег дана који је предвиђен за редовну пријаву испита, због техничке грешке (погрешно унет лични број или ако није унет модел 97…) или грешке у електонском систему факултета, студент регулише пријаву испита на Факултету у канцеларији  број 10 од 11 до 13 часова или путем мејла  на адресу samojlovskig@fb.bg.ac.rs

Уколико студент шаље пријаву преко мејла, неопходно је да пошаље слику уплатнице, број индекса и да напише које испите жели да пријави.

Студенти који не изврше балговремену уплату, у складу са Упутством о електронској пријави испита, испите могу пријавити по процедури и цени накнадне пријаве испита.

Уколико испит пријављујете преко мејла наведите: име и презиме, број индекса, испите које желите да пријавите и доказ о уплати (фотографију налога за уплату). Мејл мора бити послат у току последњег дана који је предвиђен за пријаву испита до 11 часова да би пријава била прихваћена.

Накнадна пријава

Након истека рока за пријаву испита или уколико није имао средства на рачуну због неблаговремене уплате, студент може накнадно да пријави испите. Испит се накнадно може пријавити лично, најкасније 3 дана пре одржавања испита, упућивањем молбе Студентској служби у канцеларији  бр. 10 (накнадну пријаву није могуће извршити преко студентског портала).

Приликом уплате за накнадну пријаву испита студент на уплатници у позиву на број уноси број 600 а не свој лични број и не уноси модел 97. Уплата се врши тек након одобравања накандне пријаве испита од стране Студентске службе.

Тарифе за накнадну пријаву испита:

 • Студенти I, II, III i IV године и апсолвенти 1. пут
  Цена накнадне пријаве за 1, 2 и 3. пријаву је 1.660 динара, а за 4. и наредне 2.520 динара.
 • Апсолвенти 2, 3. и наредни пут
  Цена накнадне пријаве је 2640 динара.

Одлагање испита

Студенти који су у испитном року редовно пријавили испит, али желе да полажу испит у другом термину предвиђеном за тај испит могу упутити молбу Студентској служби лично у канцеларији бр. 10 или 11 најкасније 3 дана пре заказаног термина испита.

Накнада за одлагање испита износи 1.150 динара. Уплата се врши тек након одобравања одлагања испита од стране Студентске службе.

Налог за уплату се попуњава на следећи начин: у поље сврха уплате студент уписује одлагање испита, а  у поље позив на број уписује 600.


НАПОМЕНА: За време трајања епидемијских мера, није могуће извршити накнадну пријаву и одлагање испита.

 

Уверење о студирању (потврда)

Ово је образац којим се доказује да је неко студент и помоћу којег се остварују своја права на породичну пензију, здравствено осигурање, повлашћену вожњу, дечији додатак, и сл.

Овај образац штампа Службени гласник и може се купити у књижарама. У Студентској служби можете оверити уверење о студирању уколико донесете читко попуњено (линк за download дат у наставку) и уз оверен индекс.

Уверење о положеним испитима

Садржи осим предмета, оцена и просека оцена, које је студент положио у току студија и основне податке о студенту (име, презиме, име једног родитеља, датум и место рођења, статус студента, годину уписа на факултет и који пут је уписан и на коју годину студија).

Користи се за:

 • конкурисање за студентске кредите и стипендије које додељују општине, фирме, организације, удружења и  др.
 • студентске домове
 • студентске домове по економским ценама
 • визирање
 • признавање испита на другим високошколским установама, и сл.

Потребно је предати:

 • захтев за издавање уверења о положеним испитима;
 • индекс;
 • уплата од 1.900,00 динара на текући-рачун Факултета, позив на број 600 и сврха плаћања: издавање уверења о положеним испитима (не плаћају само студенти на буџету који конкуришу за домове, кредите и стипендије).

Уверење се подиже лично, након неколико дана.

Реверс докумената

Да би студент подигао на реверс сведочанства и диплому средње школе из свог досијеа, пре свега мора имати регулисан статус и измирена сва дуговања за текући семестар школске године.

У Студентској служби студент потписује да је подигао документа и предаје следеће:

 •  оверен индекс (који остаје у досијеу док студент не врати документа)
 •  уплату на 1.000,00 динара на текући-рачун факултета 840-1832666-90, позив на број 600; сврха уплате: подизање докумената на реверс.

Документа се преузимају одмах, али је потребно вратити их Студентској служби, истог, или евентуално наредног дана.

Уколико студенту нису потребни оригинали докумената, неоверене копије може добити у Студентској служби, без накнаде.

Дупликат индекса

Уколико сте индекс изгубили или уништили, за добијање новог потребно је предати:

Дупликат индекса се подиже лично, након неколико дана.

Кредити и стипендије

Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја а отворен је од 01. до 31. октобра текуће године.

Право на студентски кредит имају студенти високошколских установа који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Право на студентску стипендију студенти високошколских установа који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Кандидати подносе факултету пријаву са конкурсном документацијом која се купује у виду брошуре у књижари Просветни преглед, Дечанска 6, Београд. Брошура садржи и детаљно упутство за попуњавање документације коју треба поднети.

Коначну ранг листу кандидата којима је одобрен кредит, односно стипендија, утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Месечни износ студентских кредита и стипендија за текућу школску годину износи 8.400 динара и исплаћује се у највише 10 месечних рата.

Студенти, којима је одобрен студентски кредит или стипендија у обавези су да у UniCredit банци бесплатно, отворе текући рачун уз личну карту и индекс на увид.

Студенти којима је први пут одобрен студентски кредит, у обавези су да доставе факултету меницу и изјаву жиранта, попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6.

Захтев за ослобађање од обавезе враћања примљеног студентског кредита (преузети са сајта UniCredit банке) се доставља на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ученички и студентски стандард
Немањина 22-24
11000 Београд

 Уз захтев доставити и оверену фотокопију Уверења о дипломирању.

За додатне информације можете контактирати Тим за студентске и ученичке кредите и стипендије:

 • лично у улици Др Милутина Ивковића 2а у Београду, радним даном у периоду од 10 до 14 сати;
 • телефоном 011/3691-057 и 011/3691-015;
 • и путем електронске поште studenti@unicreditgroup.rs

Смештај у студентским домовима

Конкурс који се реализује од половине септембра па до краја октобра текуће године расписују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Студентски центар „Београд“.

Право на смештај имају студенти који се финансирају из буџета, уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, који су држављани Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту факултета. За студенте другог и трећег степена студија услов је и да нису у радном односу.

Конкурсна документација (оригинали или оверене фотокопије):

Студентска чип картица

Сви студенти који су уписали зимски семестар у текућој школској години имају право на студентску чип картицу. Они који су смештени у домовима користе је за сва плаћања, као и за отварање и затварање врата соба и читаоница, као и за исхрану. Сви остали користе је за исхрану у студентским ресторанима, UNIQA осигурање, ISIC, EYCA и многе друге попусте.

За израду студентске картице потребни су индекс и лична карта, као и уплату на благајни једне од три канцеларије Службе за информационе технологије:

 • Дирекција УСЦБ, ул. Светозара Марковића 56, Београд, тел. 011/36-37-299;
 • Студентски град, II блок, Г крило, ул. Тошин Бунар 147, тел. 011/31-02-988;
 • Студентски дом „Карабурма“, ул. Мије Ковачевића 7/Б, тел. 011/20-79-750.

Израда картице траје неколико минута а може се извадити, продужити или заменити током целе школске године

Пријава дипломског рада

Да би студент могао да пријави полагање дипломског испита потребно је да се уради комплетна провера досијеа па након положеног последњег испита студент треба да поднесе захтев за издавање уверења о положеним испитима.

За то је неопходно Студентској служби предати следеће:

 • индекс (са уписаном праксом и свим испитима);
 • захтев за издавање уверења о положеним испитима (добија се у Студентској служби);
 • уплата на текући-рачун Факултета безбедности (бр. 840-1832666-90; без модела и са позивом на број 600; сврха уплате: Уверење о положеним испитима) у износу од 1.900,00 динара (важи само за самофинансирајуће студенте).

Израда уверења траје недељу дана. Након тога је могуће пријавити полагање дипломског испита. Студент може полагати дипломски испит из предмета из којег има оцену 7 (седам) или већу. Када ментор одобри коричење дипломског рада студент пријављује дипломски испит у Студентској служби и потребно је:

 • одобрење теме потписано од стране ментора и шефа катедре на којој је предмет из ког се полаже дипломски испит (образац се добија у Студентској служби);
 • потврда из библиотеке да студент не дугује књиге;
 • један примерак дипломског рада у електронској форми (CD – Compact Disc), формат PDF (предаје се у библиотеци; приликом узимања потврде да студент не дугује књиге добија се и потврда да је предат CD;  садржај CD-а мора бити истоветан штампаној верзији, што значи да мора имати насловну страну, садржај, разраду, закључак, литературу, прилоге);
 • два укоричена примерка дипломског рада на ћирилици (постоји одређена форма за изглед корица која се може погледати у Студентској служби), трећи примерак који не мора бити укоричен студент мора имати на одбрани дипломског рада;
 • захтев за полагање дипломског испита (образац се добија у Студентској служби);
 • уплата на текући-рачун Факултета (бр. 840-1832666-90; без модела и са позивом на број 600; сврха уплате: Израда дипломе) у износу од 5.000,00 динара за израду дипломе (уплаћују сви студенти).

Дипломски се може бранити најраније недељу дана након предаје захтева. Термин одбране дипломског рада и члана комисије одређује ментор у договору са Студентском службом. Студент је дужан да се информише у Студентској служби о термину одбране.

Одмах након одбране студент предаје у Студентској служби:

Уверење о дипломирању и документа из средње школе студент може подићи само лично у термину који договара са својим референтом. Ово уверење важи до добијања дипломе и не издаје се дупликат овог документа.

Диплому израђује Универзитет, а информације о преузимању дипломе се могу добити телефоном код референта Студентске службе. Диплома се може преузети само лично уз личну карту на увид.

Прописана форма изгледа корица и друге поткоричне стране дипломског рада (прва је празна) линк. Дипломски рад мора бити на ћирилици.