Studentski krediti i stipendije – Menično pokriće

Studenti koji su ostvarili pravo na kredit ili stipendiju za školsku 2019/20. godinu dužni su da otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UniCredit banke, koji je besplatan, a na koji će im novac biti uplaćivan. Za otvaranje računa potreban je overen indeks i važeća lična karta.

Studenti kojima je prvi put odobren kredit ostvaruju pravo na isti ukoliko obezbede menično pokriće. Potrebna su sledeća dokumenta:

  1. izjava žiranta (obrazac br. 6, koji student dobija na fakultetu ili preuzima sa ovog sajta i sa sajta UniCredit banke), popunjena i overena prema uputstvu na poleđini obrasca;
  1. kopija važeće lične karte žiranta ili očitani podaci ako je LK sa čipom;
  1. menicu na neograničen iznos (kupiti u banci, popuniti i potpisati prema uputstvu na poleđini obrasca br.6).

Dokumentaciju predati odmah ili najkasnije do 20.02.2020. godine, Studentskoj službi fakulteta, u kancelariji 14, Suzani Radenković.