Vodič za brucoše

U nastavku je link za preuzimanje kompletnog Vodiča za studente prve godine osnovnih akademskih studija u PDF formatu a ispod njega i sam vodič u on-line verziji:

Vodič za studente prve godine osnovnih akademskih studija.


UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET BEZBEDNOSTI

VODIČ ZA BRUCOŠE

Akademska 2019/2020. godina

Beograd, oktobar 2019.


O FAKULTETU BEZBEDNOSTI

Fakultet bezbednosti je visokoškolska obrazovno-naučna institucija u sastavu Univerziteta u Beogradu i pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka.
Svojim planom i programom Fakultet pokriva međusobno povezane sociološke, političke, pravne, ekonomske, etičke, psihološke, humanitarne, civilno-vojne i druge aspekte bezbednosti, ljudskih i socijalnih resursa, odbrane, civilne zaštite i zaštite životne sredine.

U okviru matične delatnosti – nauka bezbednosti, na Fakultetu se realizuju osnovne akademske, master akademske studije, specijalističke i doktorske studije, kao i stručno obrazovanje i usavršavanje. Fakultet obavlja osnovna naučna, primenjena i razvojna istraživanja i akreditovan je kao naučna institucija od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

LOKACIJE PREDAVANJA

 • Fakultet bezbednosti – Gospodara Vučića 50
  Linije gradskog prevoza: 46/55 (Stanica: Južni Bulevar); 25P/25/26 (Stanica: Maksima Gorkog/Tetovska).
 • Vojna Akademija – Veljka Lukića Kurjaka 3
  Linije gradskog prevoza: 47/48 (Stanica: Pavla Jurišića Šturma); 40/41 i 59/78 (Stanica: Vojna akademija)

POJMOVNIK ZA BRUCOŠE:

SEMESTAR

Akademska godina se sastoji od dva semestra (zimskog i letnjeg). Zimski semestar počinje 1. oktobra i traje do kraja tekuće kalendarske godine, dok letnji semestar počinje 1. marta i traje do kraja maja.

OVERA SEMESTRA

Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije treba da prikupe potpise predmetnih profesora za predmete koje su slušali u tekućem semestru, najkasnije do kraja semestra.

ISPITNI ROK

Ispitni rok je period u okviru koga se vrši realizacija ispita, odnosno ispitnih aktivnosti. Ispite je moguće polagati isključivo u za to određenom terminu koji se objavljuje u opštem rasporedu ispita za konkretan ispitni rok.

U akademskoj 2019/2020. godini postoji šest redovnih ispitnih rokova:

 1. Januarski ispitni rok
 2. Februarski ispitni rok
 3. Aprilski ispitni rok
 4. Junski ispitni rok
 5. Ispitni rok Septembar 1
 6. Ispitni rok Septembar 2

PRIJAVA ISPITA

Prijava ispita se vrši elektronski, putem eStudent naloga ( https://student.fb.bg.ac.rs) u za to predviđenom periodu, koji se unapred objavljuje na sajtu Fakulteta. Student ne može pristupiti polaganju ispita ukoliko prethodno nije prijavio ispit. Prve dve prijave ispita su besplatne.

Prijavom na E-student nalog, studenti imaju uvid u svoj elektronski indeks. Pored toga, putem E-student servisa, omogućeno je da studenti imaju i praćenje stanja uplaćenih novčanih sredstava za izmirenje finansijskih obaveza koje se odnose na plaćanje školarine i prijavljivanje ispita.

Putem E-student naloga, popunjava se elektronski ŠV20 obrazac pri upisu, anketa za ocenjivanje nastave i predavača prilikom prijave ispita i dobijaju se obaveštenja od odeljenja za studije i studentska pitanja.

RSS FEED

Na novom sajtu Fakulteta bezbednosti, koji je počeo sa radom 01.10.2018. godine, uvodi se novina – RSS feed.

Prijavom na RSS feed sajta Fakulteta, u za to predviđenom čitaču dobićete poruku automatski po objavljivanju rezultata ispita na sajtu, kao i drugih informacija koje se odnose na nastavu i ispite. U tom smislu studentima stoje na raspolaganju tri RSS feed kategorije:

 1. nastava i ispiti
 2. obaveštenja
 3. novosti

Više detalja o konfigurisanju i korišćenju RSS feed-a možete naći na samom sajtu Fakulteta bezbednosti.

KOLOKVIJUM

Kolokvijum je vid predispitnih obaveza (najčešće obavezan), koji se realizuje pisanim putem u za to određenom terminu predavanja/vežbi od strane predmetnih profesora. Predmetni profesor na uvodnom predavanju predstavlja plan rada za predstojeći semestar, koji uključuje broj kolokvijima i njihov kvantitativni udeo u finalnom ispitu, za konkretan predmet.

ISPIT

Ispit je vid realizacije nastave kroz koji student demonstrira svoje znanje usmenim ili pisanim putem za navedeni nastavni predmet. Ispitu je moguće pristupiti isključivo u za to određenom terminu koji studenti unapred mogu videti na svom nalogu na platformi eStudent.

Rb

PREDMET

Sem. Fond časova ESPB
Ukupno Nedeljno

1.

Osnovi bezbednosti

I

60

3+1

7

2.

Pravne osnove bezbednosti

I

60

3+1

7

3.

Osnovi ekološke bezbednosti

I

60

3+1

7

4.

Psihologija

I

60

3+1

5

5.

Teorije konflikata

I

60

3+1

6

6.

Sociologija

II

60

3+1

6

7.

Uvod u menadžment

II

45

2+1

5

8.

Uvod u studije bezbednosti

II

60

3+1

6

9.

Etika

II

45

2+1

5

10. Engleski jezik I I i II

90

2+1

6

UKUPNO: 600

20

60

PREDAVANJA

Predavanja se realizuju tokom semestra u za to određenom terminu. Termini predavanja saopštavaju se kroz raspored nastave dostupan na sajtu Fakulteta.

VEŽBE

Vežbe su poseban vid nastave kroz koji studenti izražavaju svoje stavove i mišljenja u cilju efikasnijeg savladavanja nastavnog plana i programa. Vežbe u manjim grupama realizuju asistenti.

KONSULTACIJE

Konsultacije su vid realizovanja nastave u terminu koji određuje predmetni profesor, odnosno asistent za svaki pojedinačni predmet i koji je objavljen u rasporedu konsultacija koji je dostupan na sajtu Fakulteta. To je jedan od vidova direktne komunikacije studenata sa profesorima i asistentima i služi produbljivanju znanja i otklanjanju nedoumica u vezi sa nastavnim materijalima i obavezama studenata s ciljem uspešnog postignuća na ispitima, odnosno kolokvijuma.

SEMINARSKI RAD

Seminarski rad je često deo predispitnih obaveza i predstavlja samostalno delo studenta u kojem se pod vođstvom mentora obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema. Tema rada može biti praktična ili teorijska. Cilj rada je da se dokaže sposobnost studenta u samostalnom rešavanju praktičnih i teorijskih problema koji ne moraju imati karakter originalnosti.

ESEJ

Esej je takođe deo predispitnih obaveza i predstavlja načno-književni rad u kome student objedinjuje naučni pristup i književnu obradu s nastojanjem da izrazi lični stav prema temi o kojoj piše. To je obično kratka forma, obično 2-3 strane, u kojoj se posmatra kulturni ili društveni fenomen. Teme seminarskih radova i eseja definiše predmetni profesor u dogovoru sa studentom.

EVROPSKI SISTEM PRENOSA BODOVA – ESPB

Evropski sistem prenosa bodova – ESPB (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) jeste mehanizam kojim se svakom pojedinačnom ispitu dodeljuje određen broj bodova, tako da oni u ukupnom zbiru za jednu akademsku godinu čine 60 bodova. Osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine čine ukupno 240 ESPB.

Da bi ostvarili pravo na upis u narednu godinu, neophodno je da ostvarite minimum 37 bodova za samofinansiranje i 48 bodova za budžet. Ukoliko je veći broj studenata koji su ostvarili uslov za budžet, obaviće se rangiranje u odnosu na ostvarene bodove (maksimum 60) i postignuti uspeh. Odobrena kvota za ostvarivanje budžetskog statusa studenta za drugu godinu osnovnih studija je 180 studenata.

LITERATURA ZA PRIPREMU ISPITA

Literatura za pripremu ispita predstavlja pisani materijal u formi udžbenika, monografija, hrestomatija, različitih studija i istraživanja o određenom fenomenu, koji predstavlja polaznu osnovu za pripremu ispita. Literaturu određuje i, u uvodnom predavanju, saopštava predmetni profesor, a ona može biti obavezna i dopunska.

STUDENTSKI KREDIT / STIPENDIJA

Studentske stipendije i studentski krediti predstavljaju oblik finansijske pomoći koji se obezbeđuje za studente kako bi im se finansijski olakšao period studiranja. Studentski krediti su jedna od retkih novčanih beneficija u kojoj mogu da uživaju studenti prve godine studija jer se za većinu stipendija može konkurisati tek na višim godinama studija. Iz tog razloga se većina brucoša odluči da se prijavi na konkurs za ovaj beskamatni kredit koji se otplaćuje nakon završetka studija. Stipendije se, najčešće, dodeljuju na osnovu određenih kriterijuma, unapred utvrđenom broju kandidata. Najčešći kriterijumi prilikom izbora stipendista su: godina studija, prosek ocena, socijalni status, posedovanje posebnih talenata ili drugi propisani kriterijumi.

Po početku akademske godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objaviće konkurse za studentske kredite, odnosno studentske stipendije. Studentska služba Fakulteta bezbednosti primaće prijave za stipendije i kredite.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST STUDENATA

Akademska čestitost članova univerzitetske akademske zajednice zasniva se na samostalnosti u akademskom i naučnom radu, odnosno sprovođenju originalnih naučnih istraživanja, predstavljanju vlastitih rezultata i na strogom poštovanju autorskih prava drugih. Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu kao težim disciplinskim povredama smatraju se (između ostalih):

 • korišćenje ili posedovanje nedozvoljenih sredstava na kolokvijumu, ispitu ili drugim ispitnim ili predispitnim obavezama;
 • polaganje kolokvijuma, ispita, ispitnih ili predispitnih obaveza protivno utvrđenim pravilima studija;
 • polaganje ispitnih ili predispitnih obaveza umesto drugog i organizovanje polaganja ispita umesto drugog i izrada pisanih radova za drugog.

STUDENTSKI PARLAMENT FAKULTETA BEZBEDNOSTI

Studentski parlament je institucija studentskog organizovanja i organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava. To je jedini vid i način organizovanja koji je predviđen i Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta bezbednosti. Predstavnici Studentskog parlamenta objavljuju na oglasnoj tabli svoje termine konsultacija sa studentima (kancelarija broj 31, na II spratu).

PRAVA I DUŽNOSTI STUDENATA

Prava studenata koja su predviđena Statutom Faklteta bezbednosti:

Student ima pravo:

 1. na upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje;
 2. na blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije;
 3. na aktivno učestvovanje u donošenju odluka, u skladu sa Zakonom i Statutom;
 4. na samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja;
 5. na povlastice koje proizlaze iz statusa studenta;
 6. na podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente;
 7. na različitost i zaštitu od diskriminacije;
 8. da bira i da bude biran u studentski parlament i druge organe Univerziteta, odnosno Fakulteta.

Student je dužan da:

 1. ispunjava nastavne i predispitne obaveze;
 2. poštuje opšte akte Fakulteta;
 3. poštuje prava zaposlenih i drugih studenata na Fakultetu;
 4. da čuva imovinu i okolinu Fakulteta

Neprihvatljivim ponašanjem smatra se:

 • neispunjavanje studentskih obaveza,
 • ometanje bilo kojeg oblika nastave,
 • upotreba pomagala na ispitima (knjiga, sveska, elektronski uređaji…),
 • nepristojan i nekorektan odnos preme nastavnicima i zaposlenima na Fakultetu bezbednosti,
 • primanje i pružanje pomoći na ispitima i ostalim proverama znanja,
 • prezentiranje tuđeg rada kao svog,
 • lažno predstavljanje, prisustvovanje proverama znanja u ime druge osobe,
 • falsifikovanje dokumenata vezanih za studiranje i ostvarivanje studentskih prava,
 • prouzrokovanje materijalne štete na imovini Fakulteta,
 • izazivanje ili učestvovanje u neredu u prostorijama Fakulteta,
 • ulazak u prostor Fakulteta pod uticajem alhohola ili opojnih droga,
 • i sva ostala dela koja su u suprotnosti s moralnim normama prihvaćenim u društvu, te dela koja su pozitinim zakonskim propisima utvrđena kao kažnjiva.

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

BIBLIOTEKA FAKULTETA BEZBEDNOSTI

Biblioteka Fakulteta bezbednosti prikuplja, čuva, obrađuje i daje na korišćenje bibliotečku građu, koja je razvrstana u sedam fondova:

 1. Osnovni fond (6414 naslova);
 2. Nastavni fond (26 naslova radnih materijala)
 3. Fond časopisa (192 naslova)
 4. Fond diplomskih radova (346 radova)
 5. Fond specijalističkih radova (610 radova)
 6. Fond magistarskih radova (203 rada)
 7. Fond doktorskih radova (115 radova).
 8. Fond master radova (109 radova)

Radno vreme biblioteke je svakog radnog dana od 10.00 do 17.00 časova, a subotom od 09.00 do 13.00 časova. Biblioteka se nalazi na prvom spratu Fakulteta. Pretragu građe biblioteke Fakulteta bezbednosti moguće je realizovati onlajn putem sledeće internet stranice (na sajtu Fakulteta bezbednosti prečica eKatalog ispod polja za pretragu sajta):

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?db=fcobg

U sklopu biblioteke nalazi se čitaonica sa 20 mesta, od kojih je 10 mesta opremljeno računarima sa internet vezom. Radno vreme čitaonice je radnim danom od 07.30 do 18.30, a subotom od 09.00 do 13.00 časova.

KODEKS PONAŠANJA NA VOJNOJ AKADEMIJI

Za deo predavanja koja se realizuju na Vojnoj akademiji neophodno je da studenti poseduju indeks koji im omogućava ulaz u kompleks Vojne akademije, kao i da strogo poštuju kodeks oblačenja propisanog od strane rukovodstva Akademije. Osim toga, nije dozvoljeno šetati se po krugu VA.

Studenti i profesori Fakulteta bezbednosti koriste Amfitetare 135 i 235 i Kino salu Vojne akademije (ulaz iz ulice Veljka Lukića Kurjaka 3).

Prilikom ulaska, boravka i izlaska iz kruga Vojne akademije ZABRANJENO je nošenje sledećih odevnih predmeta:

 • ZA MLADIĆE: papuče, majice na bretele, majice koje otrivaju stomak i leđa, donji odevni predmeti čija dužina nogavica kraća od 5cm iznad kolena i iscepani odevni predmeti.
 • ZA DEVOJKE: papuče, obuća otvorenih prstiju, majice ili bluze na bretele, odeća koja otkriva stomak i leđa, marame koje imitiraju gornje odevne predmete, suknje i haljine čija je dužina kraća od 5 cm iznad kolena i iscepani odevni predmeti.

STUDENTSKI STANDARD

Upisom na Fakultet bezbednosti stiče se status studenta koji sobom nosi i određena materijalna prava, kao što su:

 • pravo na povlašćenu cenu u gradskom prevozu (studentska markica);
 • pravo na ishranu u studentskom restoranu;
 • mogućnost konkurisanja za smeštaj u studentskom domu;
 • pravo na oporavak i odmor u studentskim oporavilištima;
 • mogućnost konkurisanja za stipendiju ili kredit.

Smeštaj u studentskom domu dodeljuje se, na osnovu konkursa, studentima čije se školovanje finansira iz budžeta, pod uslovom da studiraju van mesta stalnog boravka. Redosled za prijem u domu utvrđuje se na osnovu uspeha u prethodnom školovanju i prihoda porodice studenta. Konkurs za raspodelu mesta u studentskim domovima raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, najmanje dva meseca pre početka školske godine. Za ishranu studentima stoji na raspolaganju 15 studentskih restorana. U ovim restoranima studenti se hrane po beneficiranim cenama, uz studentsku karticu.

VAŽNI LINKOVI

VIDOVI KOMUNIKACIJE SA STUDENTIMA

 • Zvanična internet prezentacija Fakulteta bezbednosti: www.fb.bg.ac.rs
 • Zvanična Fejsbuk stranica Fakulteta bezbednosti – www.facebook.com/studijebezbednosti
 • Neposredna komunikacija profesora i asistenata sa studentima putem elektronske pošte i redovnih konsultacija.

Univerzitet u Beogradu Fakultet bezbednosti

Gospodara Vučića 50, 11040 Beograd

Centrala: 011 6451 963; 011 6451 843; 011 6451 876

Faks: 011 6457 685

Studentsko savetovanje i promotivne aktivnosti: 011 6451 843 (lokal 107)

Odeljenje za studije i studentska pitanja: 011 6451 843 (lokal 129)

Biblioteka: 011 6451 843 (lokal 113)

Skriptarnica: 011 6451 843 (lokal 109)

Web: www.fb.bg.ac.rs