Softverska provera originalnosti doktorskih disertacija

Arhiva za deponovanje predatih doktorskih disertacija radi provere originalnosti ustanovljena je na osnovu Pravilnika o postupku provere originalnosti doktorskih disertacija:

koje se brane na Univerzitetu u Beogradu i primenjuje se od 1. oktobra 2018. godine.

Ukratko, ovaj postupak podrazumeva da se u dosadašnju proceduru pregleda i ocene doktorske disertacije uvodi još jedan međukorak koji podrazumeva softversku proveru. To se obavlja pošto je student predao svoju disertaciju nadležnoj studentskoj službi, a pre stavljanja disertacija na uvid javnosti, odnosno sastavljanja izveštaja komisije. Da bi ovaj postupak bio tehnički izveden, Računski centar Univerziteta je postavio sistem ValTez, a koordinacija postupka provere („propuštanje“ kroz softver, obaveštavanje mentora i dr.) obavljaće se u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“.

Pristup ValTez-u je omogućen samo sa korisničkim kredencijalima koji su dodeljeni pojedinačnim fakultetima (koriste se isti kao i za deponovanje na UviDok). Jedino što je svima dostupno na ValTez-u je spisak fakulteta po grupacijama. Popisu proveravanih disertacija, kao i rezultatima provere imaju pristup samo ovlašćene osobe na fakultetima, i to samo disertacijama sa svog fakulteta. Na svakom fakultetu su ovlašćene dve osobe za deponovanje disertacija.

Provera originalnosti doktorskih disertacija obavlja se korišćenjem softvera Ithenticate (proizvod kompanije Turnitin) koji je pretplaćen sredstvima Erasmus+ projekta Re@WBC.